1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter jest udostępniania przez Adam Zakrzewski Qlpage Creative Studio z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 11h/10 (02-495 Warszawa), NIP 6030007091, zwaną dalej "QLpage". Adres poczty elektronicznej: adam@growing.money
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyła informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanego dalej "Newsletterem". Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje dotyczące najnowszych artykułów na stronie dostępnej pod adresem https://growing.money, aktualnych promocjach i ofertach związanych z inwestowaniem, lub inhych nowościach związanych z branżą inwestycyjną w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z QLpage.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. QLpage nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 6. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:
  1. podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie growing.money,
  2. zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
  3. otwarcie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (łącze) które przenosi do strony aktywacji newslettera.
 7. Po naciśnięciu (kliknięciu) na przycisk (łącze) odpowiedzialnego za aktywowanie newslettera użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z informacją „Zostałeś poprawnie zapisany do newslettera Growing money”, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.
 8. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody jest niedozwolone.
 9. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest QLpage.
 11. QLpage przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów QLpage, za które uważa się w szczególności informacje dotyczące inwestowania w tym informacje o artykułach, produktach oraz premiach.
 12. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych – w tym celu prosimy o wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie danych pod adresem mailowym adam@growing.money z adresu mailowego którego usunięcia dotyczy żądanie.
 13. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.
 14. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://growing.money/polityka-prywatnosci/
 15. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
 16. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik powinien kliknąć na link (łącze) umieszczony w stopce otrzymanego Newslettera.
 17. QLpage zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian QLpage informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej growing.money nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 18. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.
 19. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub QLpage, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej growing.money
 20. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://growing.money/regulamin/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 21. Regulamin wchodzi w życie 28.08.2019 r.

Strona używa plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności plików cookie